Zapraszamy na debatę do Trzebnicy.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w debacie pt. ”Czy potencjał seniorów z terenu powiatu trzebnickiego jest wykorzystywany”?

Spotkanie odbędzie się 17 grudnia 2014 r., w godz. 10:00-14:00 w sali Starostwa Powiatowego w Trzebnicy

Spotkanie będzie miało charakter „debaty oksfordzkiej”, podczas której w przyjaznej atmosferze podyskutujemy nt. szans i wyzwań wynikających z włączania osób starszych
w kształtowanie polityk publicznych.

Debata skierowana jest do przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych z terenu powiatu trzebnickiego.

Debatę organizujemy we współpracy ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku „Atena” z Obornik Śląskich oraz Zespołem Placówek Kultury ze Żmigrodu.

Wszelkich informacji nt. spotkania udziela Pani Karolina Furmańska pod nr. tel. 609 737 338,  e-mail: k.furmanska@moja-przestrzen.pl.

Reklamy

18 XI 2014 – podsumowujące warsztaty Żmigród.

Ostatnie spotkanie warsztatowe w ramach cyklu szkoleniowego dla grupy żmigrodzkiej odbyło się 18 listopada. Było to szczególne spotkanie również dlatego iż, następnego dnia zaplanowane zostało uroczyste ukonstytuowanie Rady Seniorów w Żmigrodzie. Podczas ostatniego warsztatu poruszyliśmy temat konsultacji społecznych, podsumowaliśmy cykl szkoleniowy, a każdy z uczestników zaplanował swoje działanie do realizacji jako przedstawiciela/przedstawicielki nowo utworzonej Rady Seniorów. Życzymy wytrwałości, energii i radości w realizacji planów 🙂

Po konferencji w Żmigrodzie – Jak usłyszeć głos seniora?

Konferencja open space „Jak usłyszeć głos seniora? Seniorzy w społeczności lokalnej”.

22 października 2014 r. w Zespole Placówek Kultury w Żmigrodzie odbyła się konferencja pt. „Jak usłyszeć głos seniora? Seniorzy w społeczności lokalnej”.

Celem spotkania, w którym uczestniczyli reprezentanci władz lokalnych oraz organizacji zrzeszających i działających na rzecz seniorów, było stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat wyzwań  i perspektyw przed jakimi stoją seniorzy z gminy Żmigród oraz gminy Oborniki Śląskie.

Podczas konferencji przeprowadzonej metodą open space uczestnicy podzielili się swoim doświadczeniem i pomysłami, a także spróbowali wypracować rekomendacje dotyczące potrzeb oraz aktywności osób starszych. Tematy, które zostały zgłoszone przez samych uczestników dotyczyły między innymi następujących zagadnień: (1) W jaki sposób zachęcić seniorów do większej aktywności społecznej i obywatelskiej?; (2) Jak wzmocnić wśród seniorów poczucie własnej wartości?; (3) Jakie są potrzeby seniorów i w jaki sposób można je poznać?; (4) Jak tworzyć miejsca przyjazne seniorom?; „Jak zaktywizować starsze osoby, które siedzą w domu?”; (5) W jaki sposób nawiązać współpracę z samorządem lokalnym, instytucjami publicznymi, mediami?”.

Wnioski z dyskusji poszczególnych grup zostaną spisane i przekazane uczestniczącym organizacjom, władzom lokalnym, a także zostaną zaprezentowane na stronie internetowej projektu.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim osobom uczestniczącym w spotkaniu – za zaangażowanie i otwartą dyskusję. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Zaproszenie na konferencję – Żmigród

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji open space pn.: „Jak usłyszeć głos seniora? Seniorzy w społeczności lokalnej”. Spotkanie odbędzie się 22 października 2014 r., w godz. 10:00 – 14:00 w Zespole Placówek Kultury w Żmigrodzie, ul. Wrocławska 12.

Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat wyzwań  i perspektyw przed jakimi stoją seniorzy z gminy Żmigród oraz gminy Oborniki Śląskie. Spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytania dotyczące potrzeb oraz aktywności osób starszych, a także podzielić się swoimi pomysłami, pasjami i chęcią współpracy.

Co to jest Konferencja Open Space ?

Jest to spotkanie, w którym najważniejsi są uczestnicy, często określane jako “antykonferencja”. To uczestnicy  tworzą program i decydują o przebiegu konferencji. Nad przebiegiem spotkania czuwają facylitatorzy określający główne zasady.

Spotkanie  jest organizowane w ramach projektu „Przestrzenie Aktywności Senioralnej”. Realizatorem projektu jest Fundacja Wspierania Rozwoju Lokalnego „Moja Przestrzeń” we współpracy z Zespołem Placówek Kultury w Żmigrodzie oraz Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku „Atena” z Obornik Śląskich.

Wszelkich informacji nt. spotkania udziela Pani Karolina Furmańska pod nr. tel. 609 737 338,  e-mail: k.furmanska@moja-przestrzen.pl.

Podczas spotkania zaplanowany jest poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy : ) i do zobaczenia! 

 

Kawiarenka Obywatelska w Obornikach Śląskich – zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kawiarence obywatelskiej pn.: ”Gminne rady seniorów – moda czy realna potrzeba?” Spotkanie odbędzie się 29 września 2014 r., o godz. 17:00 w Saloniku Czterech Muz w Obornikach Śląskich. 

O czym będziemy rozmawiać?

Spotkanie będzie miało charakter „spotkania przy kawie”, podczas którego w przyjaznej, kawiarnianej atmosferze zaprezentujemy Państwu cel powoływania rad seniorów oraz przykłady funkcjonujących w Polsce tego typu organów doradczych. Zachęcimy również do dyskusji nt. sytuacji osób starszych oraz zastanowimy się, czy rady seniorów mają rację bytu?

Spotkanie  jest organizowane w ramach projektu „Przestrzenie Aktywności Senioralnej”. Realizatorem projektu jest Fundacja Wspierania Rozwoju Lokalnego „Moja Przestrzeń” we współpracy ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku „Atena” z Obornik Śląskich.

Wszelkich informacji nt. spotkania udziela Pani Karolina Furmańska pod nr. tel. 609 737 338,  e-mail: k.furmanska@moja-przestrzen.pl.

Po pierwszych warsztatach w Żmigrodzie – 16 IX 2014.

W dniu 16 września odbyły się pierwsze warsztaty szkoleniowe w Żmigrodzie. Podczas spotkania ustaliliśmy zasady naszej wspólnej współpracy, szczegółowy harmonogram projektu oraz tematykę spotkań warsztatowych dopasowanych do potrzeb grupy. Głównym elementem warsztatów była analiza SWOT Rady Seniorów w Żmigrodzie, która jest aktualne na etapie tworzenia. Przedstawiciele i przedstawicielki Rady zastanawiali się jakie są ich mocne i słabe strony, a także jakie widzą zagrożenia swojej pracy oraz perspektywy i szanse rozwoju. Materiał wypracowany podczas naszego twórczego spotkania będzie jeszcze uzupełniany podczas kolejnych spotkań, tak aby powstały dokument pomógł tworzącej się Radzie Seniorów zaplanować szczegółowe działania na 2015 rok.

Kolejne warsztaty odbędą się 30 września, a tematem naszej pracy będzie „Diagnoza społeczna problemów i potrzeb seniorów w gminie Żmigród”. Dziękujemy za wspólną pracę w niezwykle przyjaznej atmosferze : )

 

Warsztaty w Obornikach Śląskich – 1 września 2014.

1 września przeprowadziliśmy warsztaty szkoleniowe w Obornikach Sląskich. Tematem szkolenia była aktywność obywatelska osób starszych. Uczestnicy analizowali sytuację seniorów na terenie gminy – określając główne zasoby i inwentaryzując podejmowane działania, a także identyfikując główne potrzeby wyzwania i problemy. Szkolenie przebiegało w twórczej i otwartej atmosferze współpracy. Dziękujemy za wypracowane materiały, które posłużą do zainicjowania cennych inicjatyw na rzecz środowiska seniorów na terenie gminy.

Ustaliliśmy ponadto, że 29 września zorganizujemy kawiarenkę obywatelską, a 6 października kolejne szkolenie. Jeszcze raz dziękujemy za zaangażowanie i do zobaczenia wkrótce:)

Po żmigrodzkim spotkaniu przy kawie.

27 sierpnia punktualnie o 17:00 rozpoczęliśmy spotkanie przy kawie, zatytułowane: ” Kto i po co potrzebuje Gminnej Rady Seniorów?”. W pierwszej części spotkania omówiliśmy zakres projektu i planowane do realizacji działania. Wstępem do dyskusji była prezentacja   pt.”Sytuacja Seniorów w Polsce i na Swiecie”. Zaprezentowaliśmy wyniki badań Global Age Watch, w których porównano sytuację osób starszych z 91 państw świata. (Całość raportu dostępna jest tu: http://www.helpage.org/global-agewatch/ ). Dane dotyczące jakości życia seniorów w Polsce pokazują, że z 91 ujętych w rankingu krajów Polska zajęła 62. miejsce – między Wenezuelą a Kirgizją. Rozwój gospodarczy w Polsce nie przekłada się na poprawę jakości życia ludzi starszych. Polska zajmuje wysokie miejsce jeśli chodzi o finansowe zabezpieczenie emerytów, natomiast nie zapewnia odpowiedniej opieki medycznej ponadto dużym wyzwaniem jest zwiększenie udziału osób starszych w procesach decyzyjnych. 

W trakcie dyskusji jaka wywiązała się po prezentacji poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytanie „w jaki sposób zaangażować niezaangażowanych seniorów?”. Pojawiło się wiele podpowiedzi, a wśród nich kilka pomysłów na działania jakie mogłaby zainicjować powstająca w Zmigrodzie Rada Seniorów. Ważnym momentem spotkania była dyskusja wokół pytania „czy głos seniorów jest słyszalny w Zmigrodzie?” Padały różne odpowiedzi w zależności od indywidualnych doświadczeń uczestników, natomiast konkluzją była rekomendacja dotycząca powołania aktywnej Rady Seniorów, która mogłaby uwspólnić stanowisko środowiska senioralnego w stosunku do władz lokalnych, ale i innych działających instytucji i organizacji. Kolejnym punktem spotkania było omówienie procesu powstawania Gminnej Rady Seniorów, zaprezentowany został aktualny stan prac nad jej powołaniem.

Podsumowaniem spotkania było ustalenie daty pierwszego warsztatu w ramach projektu „Przestrzenie Aktywności Senioralnej”, który zorganizujemy już  16 września 2014 r.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w kawiarence obywatelskiej.

 

27 sierpnia Żmigród – spotkanie przy kawie – zapraszamy!

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu
pn.: ” Kto i po co potrzebuje Gminnej Rady Seniorów?”

Spotkanie odbędzie się w kawiarni ZPK Żmigród 27 sierpnia 2014 przy ul. Wrocławskiej 12 w godzinach 17:00-19:00.

O czym będziemy rozmawiać?

Spotkanie będzie miało charakter „spotkania przy kawie”, podczas którego w przyjaznej, kawiarnianej atmosferze zaprezentujemy Państwu przykłady funkcjonujących Rad Seniorów, a także zachęcimy do dyskusji nt. sytuacji osób starszych na terenie gminy.

Będzie to również okazja do zapoznania się z planowanymi działaniami, jakie będą organizowane w ramach projektu: „Przestrzenie Aktywności Senioralnej”.

Wszelkich informacji nt. spotkania udzieli Pani Marta Możdżeń-Kłos pod nr. tel. 509 664 921.